Oproep tot het indienen van projecten “Green Challenges 2021”

CONTEXT

Deze oproep om met projectvoorstellen te komen, maakt deel uit van het UNI-ECO project. UNI-ECO is een "Strategisch Partnerschap" dat medegefinancierd wordt door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Het UNI-ECO-project is een initiatief dat wordt geleid door de universiteit van Montpellier in partnerschap met de universiteit van Barcelona, de universiteit van Utrecht, de Eötvös Loránd-universiteit in Boedapest en Trinity College Dublin (alle leden van de CHARM-EU-alliantie van Europese universiteiten), alsmede het universitaire netwerk UNIMED en de NGO CESIE.

Dit project speelt in op de noodzaak om zowel sociale duurzaamheid als aan milieugerelateerde duurzaamheid in te bouwen in de kern van moderne universiteiten. In het UNI-ECO-project werken wij aan duurzamere campussen, maar het zijn de studenten en het HEI-medewerkers die dit tot leven brengen door actie te ondernemen.

Gedurende de eerste fase van het project is een studie uitgevoerd rondom "State of the Art on Sustainable Development in Higher Education Institutions". De studie omvatte zelfevaluaties van de universiteiten en enquêtes onder studenten en personeel. Op basis van een analyse van de resultaten van de studie bij de partnerinstellingen zijn prioriteiten gesteld aan actiegebieden en gemeenschappelijke "groene uitdagingen" geformuleerd. Dit vormt de basis van de huidige oproep tot het indienen van projectvoorstellen.

DOELSTELLING

Het doel van de "Green Challenges"-campagne is medewerker, student en docent aan te moedigen zich in te zetten voor de universitaire gemeenschap. Dit door, in het kader van UNI-ECO, mini projecten voor te stellen die goede praktijkvoorbeelden binnen de instelling en de uitwisseling van ideeën tussen de partneruniversiteiten bevorderen.

 

THEMA'S 2021

Elke partner universiteit beheert haar eigen interne oproep tot het indienen van projecten in het kader van de "Green Challenges" in 2021.

De gemeenschappelijke thema's van de projectoproepen in het kader van de "Groene uitdagingen 2021" zijn als volgt gedefinieerd:

  1. Praktijkvoorbeelden die de universiteit dichter bij een Zero Waste-doel brengen
  2. Vermindering van de CO2 voetafdruk in verband met mobiliteit van de universiteit
  3. Acties ter ondersteuning en verbetering van de biodiversiteit
  4. Vermindering van de milieuvoetafdruk van de catering aan de universiteit

MOGELIJKHEDEN VOOR DEELNEMERS

Zowel studenten, docenten als medewerkers van de UU kunnen zichzelf uitdagen door hun eigen team projecten voor te stellen of door bestaande projecten te ondersteunen.

De teams die worden gevormd om de groene uitdagingen aan te gaan, krijgen toegang tot een online platform, waar ze informatie kunnen inwinnen, ideeën kunnen uitwisselen en de uitvoering van hun miniproject kunnen coördineren.

Elke instelling kan middelen vrijmaken om de uitvoering van het project te ondersteunen, voor zover dit tijdens de aanvraagprocedure wordt gemotiveerd; het evaluatiecomité van elke instelling beslist hierover binnen de grenzen van een klein specifiek budget (details worden door elke instelling ter plaatse bekendgemaakt).

De beste projecten geselecteerd door de universiteit zullen door de leider van het team (en/of de door het team gekozen vertegenwoordiger) aan de gehele universitaire gemeenschap en de partnerinstellingen worden gepresenteerd tijdens de UNI-ECO-zomerschool (plaats en datum nog te bevestigen afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemische situatie). Indien van toepassing zullen de reis- en verblijfkosten worden gedekt door het UNI-ECO-project.

 

TOELATINGSCRITERIA VOOR DEELNAME

Om aan een project te kunnen deelnemen, moeten de deelnemers als student of personeelslid bij een van de partnerinstellingen zijn ingeschreven.

Een team moet bestaan uit ten minste twee en ten hoogste vijf deelnemers, die van dezelfde instelling of van meer dan één partnerinstelling afkomstig mogen zijn.

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

Aanvragen moeten worden ingediend via het speciale platform dat wordt gehost op de website van het UNI-ECO-project: https://uni-eco.umontpellier.fr/

De UNI-ECO-website is in het Engels, maar het aanvraagformulier is beschikbaar in alle talen van de partneruniversiteiten.

Elk team dat een aanvraag indient, moet het aanvraagformulier voor de Green Challenges invullen. Voor elk reeds bestaand team hoeft slechts één aanvraag te worden ingediend door de teamleider.

Er bestaat de mogelijkheid om na de aanvraag een extra teamlid toe te voegen aan een project dat al door een team op het platform is voorgesteld, zolang het maximumaantal van vijf teamleden niet is bereikt. Het verzoek van het potentiële teamlid wordt automatisch per e-mail naar de teamleider van het project in kwestie gestuurd.

De teamleider moet de potentiële bijdrage van de nieuwe aanvrager om zich bij het projectteam aan te sluiten beoordelen, binnen de maximumgrens van vijf teamleden. Het is de verantwoordelijkheid van de teamleider om zo spoedig mogelijk op het verzoek te reageren en de daaruit voortvloeiende wijziging(en) in het team lidmaatschap per e-mail aan uni-eco@umontpellier.fr mede te delen.

 

De uiterste inzenddatum voor aanvragen is 4 april 2021.

EVALUATIEPROCEDURES EN BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN

Een door elke partneruniversiteit samengestelde evaluatiecommissie zal maximaal vijf projecten selecteren die doorgaan als onderdeel van de UNI-ECO Green Challenges. De selectie wordt gemaakt op basis van de beschrijving van het project in het aanvraagformulier, aan de hand van de volgende criteria:

o de haalbaarheid en de aansluiting van het project op de uitdaging (en)

o kwaliteit en originaliteit

De resultaten van de selectie zullen door iedere Universiteit op de eigen website gepubliceerd worden op uiterlijk 12 april 2021.

Elk projectteam wordt gevraagd een voortgangsrapport in te dienen over de ontwikkeling en implementatie van hun project tegen midden juni (datum wordt nog vastgesteld). Het voortgangsrapport zal een standaard format volgen en zal ingediend worden bij de evaluatie commissie van de desbetreffende partner universiteit. Op basis van dit rapport zal de evaluatie commissie de 2 of 3 beste projecten kiezen, welke zullen worden uitgenodigd een presentatie te geven tijdens de UNI-ECO Summer School.

De belangrijkste evaluatiecriteria zijn:

o de haalbaarheid en de aansluiting van het project op de uitdaging (en)

o communicatie, effect en toegevoegde waarde

De subcriteria zijn:

o analyse van de behoeften, realistische doelstellingen, meetbare resultaten

o kwaliteit van de organisatie

o Potentieel voor repliceerbaarheid, is het project voor herhaling vatbaar?

VERPLICHTINGEN VAN DE GESELECTEERDE AANVRAGERS

Indien geselecteerd, verbindt de aanvrager zich ertoe het project uit te voeren zoals voorgesteld in de aanvraag.

Elk team moet een voortgangsverslag indienen in de vorm van een PowerPoint-presentatie (een sjabloon zal worden verstrekt) die vergezeld kan gaan met ondersteunende documenten (foto's, video's, studie, enz.). De uiterste datum voor de indiening van het voortgangsverslag bij het evaluatiecomité zal door het evaluatiecomité ter plaatse worden bevestigd.

De eindresultaten van het project zullen worden gepubliceerd op de website van UNI-ECO en kunnen nadien worden gebruikt in het kader van de communicatie voor het UNI-ECO-project.

Als het projectvoorstel behoort tot geselecteerde projecten, dan moet het team ten minste één vertegenwoordiger kiezen om de UNI-ECO Summer School bij te wonen en hun project en de voortgang tot nu toe aan de hele universitaire gemeenschap en de partnerinstellingen te presenteren. De datum van de Summer School 2021 moet nog worden bevestigd.

 

OVERIGE INFORMATIE

Door het indienen van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager zich akkoord met de bepalingen en voorwaarden van de oproep tot het indienen van projecten.

Om de privacy van de gegevens te waarborgen, zullen alleen de leden van de evaluatiecomités toegang hebben tot de persoonsgegevens van de aanvragers.

De organiserende partneruniversiteiten behouden zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen of deze oproep tot het indienen van projecten te annuleren naargelang van de evolutie van de wereldwijde pandemie.