Pla de sostenibilitat – Memòria de seguiment 2018

Pla d’actuació que integri els tres vessants (ambiental, econòmic i social) de la sostenibilitat, prenent com a referència l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El document inclou una anàlisi de l’estat de les accions previstes i comentaris sobre el nivell d’evolució assolit en les diferents línies estratègiques, detall de les accions desenvolupades i de les fites assolides durant el curs 2017-2018, i apartat de conclusions i observacions relacionades amb la valoració dels resultats assolits.